Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • VDT-2070TVI2.0/1080P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.472.000Đ

 • VDT-405TVI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.012.000Đ

 • VDT-315TVI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.056.000Đ

 • VDT-2070TVI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.866.000Đ

 • VDT - 405ACVI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.164.000Đ

 • VDT-315CVI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.944.000Đ

 • VDT-3060CVI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.960.000Đ

 • VDT-135CVI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.316.000Đ

 • VDT-45ZDIP.D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 21.978.000đ

 • VDT-27ZBIP.D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 13.186.000đ

 • VDT-27ZAIP.D1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 12.880.000đ

 • VDT-126HPTW 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.780.000đ

 • VDT-126IPWS 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.560.000đ

 • VDT-207CVI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.772.000Đ

 • VDT-126ZD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.536.000đ

 • VDT-45ZAHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 17.000.000đ

 • VDT - 45ZF

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 19.264.000đ

 • VDT-45ZE

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 17.420.000đ

 • VDT-45ZD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 18.496.000đ

 • VDT-45ZC

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 16.502.000đ

 • VDT-90ZA

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.098.000đ

 • VDT-36ZA

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.444.000đ

 • VDT - 36ZB

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.750.000đ

 • VDT-27ZAHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 12.600.000đ

 • VDT-27ZB

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.560.000đ

 • VDT - 27ZA

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.254.000đ

 • VDT - 18ZB

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 14.900.000đ

 • VDT - 18ZA

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 13.082.000đ

 • VDT-333ZSDI 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.972.000đ

 • VDT - 405SDI 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.220.000đ

 • VDT-306HSDI 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.294.000đ

 • VDT -315SDI 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.070.000đ

 • VDT-405SDI 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.340.000đ

 • VDT -315IPA 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.328.000đ

 • VDT - 405AAHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.592.000Đ

 • VDT - 405AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.402.000Đ

 • VDT-333AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.300.000Đ

 • VDT-333ZAHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.440.000Đ

 • VDT - 315AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.478.000Đ

 • VDT-3060AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.266.000Đ

 • VDT-2070AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.258.000Đ

 • VDT-135AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.810.000Đ

 • VDT - 666AHD 2.4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.058.000Đ

 • VDT-405AAHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.228.000Đ

 • VDT - 405AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.140.000Đ

 • VDT-333AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.980.000Đ

 • VDT -333ZAHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.944.000Đ

 • VDT - 315AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.064.000Đ

 • VDT - 135AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.424.000Đ

 • VDT - 666AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.430.000Đ

 • VDT -3060AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.072.000Đ

 • VDT-2070AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.952.000Đ

 • VDT - 207AHD 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.936.000Đ

 • VDT - 405AAHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.910.000Đ

 • VDT - 405AHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.724.000Đ

 • VDT-333AHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.720.000Đ

 • VDT - 3330ZAHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.420.000Đ

 • VDT - 315AHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.746.000Đ

 • VDT - 135AHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.086.000Đ

 • VDT - 666AHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.228.000Đ

 • VDT 405AHDL 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.544.000Đ

 • VDT - 207AHD 1.5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.616.000Đ

 • VDT - 207AHDL 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.496.000Đ

 • VDT - 333ZIP 5.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 8.300.000đ

 • VDT-216IP 4.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.838.000đ

 • VDT-3060IP 4.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.694.000đ

 • VDT-333ZIP 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.582.000đ

 • VDT-405AIP 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.746.000đ

 • VDT - 135AHD 4 IN 1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 890.000Đ

 • VDT-207IP 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.472.000đ

 • VDT-405IP 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.770.000đ

 • VDT-315IP 2.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.622.000đ

 • VDT-405A IP 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.126.000đ

 • VDT - 405IP 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.118.000đ

 • VDT - 207IP 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.896.000đ

 • VDT - 315IP 1.3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.154.000đ

 • VDT - 3060CM.90

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.396.000Đ

 • VDT - 405CM.90

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.512.000Đ

 • VDT - 405A IP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.264.000đ

 • VDT - 2070CM.90

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.360.000Đ

 • VDT - 666CM.90

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.212.000Đ

 • VD -135CM.90

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 940.000Đ

 • VDT - 3060CM.80

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.134.000Đ

 • VDT - 405CM.80

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.324.000Đ

 • VDT - 405IP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.266.000đ

 • VDT - 2070CM.80

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.098.000Đ

 • VDT - 207IP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.044.000đ

 • VDT - 666CM.80

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.088.000Đ

 • VDT - 315IP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.302.000đ

 • VDT - 135CM.80

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 678.000Đ

 • VDT-405CCD.72

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.906.000Đ

 • VDT - 666CCD.72

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.530.000Đ

 • VDT - 306HIP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.360.000đ

 • VDT - 414IP 1.0

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.568.000đ

 • VDT - 207CCD.72

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.836.000Đ

 • VDT - 135CCD.72

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.300.000Đ