Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • SED33L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.533.000Đ

 • PIR94L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.543.000Đ

 • PIR33L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.720.000Đ

 • PIR18L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.571.000Đ

 • PIR16U

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.459.000Đ

 • FSH94L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.618.000Đ

 • FSH33L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.795.000Đ

 • FSH18L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.646.000Đ

 • FSH16U

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.533.000Đ

 • SDH94L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.394.000Đ

 • SDH33L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.571.000Đ

 • SDH18L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.421.000Đ

 • SDH16U

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.309.000Đ

 • B994L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.955.000Đ

 • B933L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.132.000Đ

 • B918L

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.982.000Đ

 • B916U

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.870.000Đ

 • FSH20T0

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.917.000Đ

 • FSH13T0

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.132.000Đ

 • FSH10T0

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.683.000Đ

 • SDH20T0

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.693.000Đ

 • SDH13T0

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.907.000Đ

 • SDH10T0

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.459.000Đ

 • SQ920T5

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 4.862.000Đ

 • SQ913T5

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 4.077.000Đ

 • SQ910T5

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.628.000Đ

 • WIF20T5

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 4.563.000Đ

 • WIF13T5

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.777.000đ

 • WIF10T5

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.329.000Đ

 • TE920T4

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.590.000Đ

 • TE913T4

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.805.000đ

 • TE910T4

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.356.000Đ

 • BL720T3

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.628.000Đ

 • BL713T3

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.842.000Đ

 • BL710T3

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.394.000Đ

 • BL620T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.366.000Đ

 • BL613T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.581.000Đ

 • BL610T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.132.000Đ

 • SQ720T3

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.516.000Đ

 • SQ713T3

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.730.000Đ

 • SQ710T3

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.281.000Đ

 • LWD20T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 4.563.000Đ

 • LWD13T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.777.000Đ

 • LWD10T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.329.000Đ

 • MLB20T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.516.000Đ

 • MLB13T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.730.000Đ

 • MLB10T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.281.000Đ

 • LPD20T4

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.740.000Đ

 • LPD13T4

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.955.000Đ

 • LPD10T4

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.506.000Đ

 • MWV20T1

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.955.000Đ

 • MWV13T1

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.169.000Đ

 • MWV10T1

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.720.000Đ

 • MWE20T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.768.000đ

 • MWE13T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.982.000Đ

 • MWE10T2

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.533.000Đ

 • MRD20T3

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.768.000đ

 • MRD13T3

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.982.000Đ

 • MRD10T3

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.533.000Đ

 • SQ994LV-IR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 4.563.000Đ

 • SQ933LV-IR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.740.000Đ

 • SQ918LV-IR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.590.000Đ

 • SQ916UV-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.478.000Đ

 • WIF94LV-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 4.263.600đ

 • WIF33LV-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.440.800đ

 • WIF18LV-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.291.200đ

 • WIF16UV-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.179.000đ

 • WO94L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.515.600Đ

 • Bàn điều khiển KB30

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 4,488,000 Đ

 • WO33L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.692.800Đ

 • Bàn điều khiển KB50

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 8,976,000 Đ

 • WO18L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.543.200Đ

 • WO16U-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.431.000Đ

 • BL794L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.328.600Đ

 • BL733L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.505.800Đ

 • BL718L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.356.200Đ

 • BL716U-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.244.000Đ

 • BL694L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.066.800Đ

 • BL633L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.244.000Đ

 • BL618L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.094.400Đ

 • BL616U-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.982.200Đ

 • SQ794L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 3.216.400Đ

 • SQ733L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.393.600Đ

 • SQ718L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.244.000Đ

 • NPT548

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 21,318,000 Đ

 • NG580-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 43,758,000 Đ

 • SQ716U-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.131.800Đ

 • NG580

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 37,026,000 Đ

 • WFB94L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.954.600Đ

 • WFB33L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 2.131.800Đ

 • NFE566-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 21,318,000 Đ

 • WFB18L-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.982.200Đ

 • WFB16U-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.870.000Đ

 • NWE564-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 13,277,000 Đ

 • NMW564-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 11,407,000 Đ

 • ND564-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 11,594,000 Đ

 • NB564

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 9,724,000 Đ

 • SQ594L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 2.730.200Đ

 • NWE552-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 12,155,000 Đ

 • SQ533L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.907.400Đ

 • ND552-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 10,472,000 Đ

 • NB552

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 8,602,000 Đ

 • NWE540-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 12,529,000 Đ

 • NMW540-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 10,659,000 Đ

 • ND540-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 10,846,000 Đ

 • NB540

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 8,976,000 Đ

 • SQ518L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.757.800Đ

 • NWE531

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 11,407,000 Đ

 • SQ516U-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.645.600Đ

 • NMW531

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 9,537,000 Đ

 • ND531-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 9,724,000 Đ

 • NB531

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 7,854,000 Đ

 • LWD94LV-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 4.263.600Đ

 • LWD33LV-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 3.440.800Đ

 • LWD18LV-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 3.291.200Đ

 • LWD16UV-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 3.179.000Đ

 • LWV94LV-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 4.039.200Đ

 • LWV33LV-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 3.216.400Đ

 • NWE514

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 10,659,000 Đ

 • LWV18LV-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 3.066.800Đ

 • GE-NMW514-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 8,789,000 Đ

 • LWV16UV-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 2.954.600Đ

 • NZD514-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 8,041,000 Đ

 • CMD94L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 2.805.000Đ

 • GE-NB514

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 7,106,000 Đ

 • CMD33L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.982.200Đ

 • CMD18L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.832.600Đ

 • CMD16U-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.720.400 Đ

 • NLW414-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 6,358,000 Đ

 • GE-NFD414-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 5,984,000 Đ

 • MWV94L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 2.692.800Đ

 • MWV33L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.870.000Đ

 • MWV18L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.720.400Đ

 • NSQ414-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 5,236,000 Đ

 • MWV16U-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.608.200Đ

 • NMD414-IR

  Xuất xứ : Hàn Quốc

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 5,236,000 Đ

 • MWF94L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 2.543.200Đ

 • MWF33L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.720.400

 • MWF18L-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.570.800Đ

 • MWF16U-IR

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.458.600Đ

 • MDV94LV

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 3.889.600Đ

 • MDV33LV

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 3.066.800Đ

 • MDV18LV

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 2.917.200Đ

 • MDV16UV

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 2.805.000Đ

 • SVD94L

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 2.580.600Đ

 • SVD33L

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.757.800Đ

 • SVD18L

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 tháng

  Giá : 1.608.200Đ

 • SVD16U

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.496.000Đ

 • SED94L

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 2.356.200Đ

 • SVD33L

  Xuất xứ : HÀN QUỐC

  Bảo hành : 12 Tháng

  Giá : 1.463.700Đ