Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • DS-7616HI-ST

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 12.500.000Đ

 • DS-7608HI-ST

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.250.000đ

 • DS-7604HI-ST

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.500.000Đ

 • DS-7232HVI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 11.500.000đ

 • DS-7224HVI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 10.000.000đ

 • DS-7216HVI-SV

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.800.000Đ

 • DS-7208HVI-SV

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.200.000đ

 • DS-7204HVI-SV

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.450.000Đ

 • DS-7108HWI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.700.000Đ

 • DS-7104HWI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.850.000đ

 • HIK-IP96256-F16

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 249.660.000đ

 • HIK-IP96128-F16

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 159.580.000đ

 • HIK-IP9664-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 87.930.000Đ

 • HIK-IP9632-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 64.280.000Đ

 • HIK-IP7732-E4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 17.910.000Đ

 • HIK-IP7716-E4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 13.820.000Đ

 • HIK-IP7616-E2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.370.000Đ

 • HIK-IP7608-E2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.550.000đ

 • HIK-IP7608-E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.220.000đ

 • HIK-IP7604-E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.810.000đ

 • HIK-8116 SQ-F8/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 62.340.000Đ

 • HIK-8108 SQ-F8/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 57.220.000Đ

 • HIK-8104 SQ-F8/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 53.130.000Đ

 • HIK-7316 SQ-F4/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 26.510.000Đ

 • HIK-7308 SQ-F4/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 22.010.000Đ

 • HIK-7304 SQ-F4/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 18.940.000Đ

 • HIK-7332SH-E4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 39.820.000Đ

 • HIK-7324SH-E4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 33.680.000Đ

 • HIK-7216 SU-F2/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 20.370.000Đ

 • HIK-7208 SU-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 10.030.000đ

 • HIK-7204 SU-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.350.000đ

 • HIK-7216 SQ-F2/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 12.800.000đ

 • HIK-7216 SQ-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 11.160.000đ

 • HIK-7208 SQ-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.550.000đ

 • HIK-7204 SQ-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.300.000đ

 • HIK-7116 SQ-F1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.720.000đ

 • HIK-7108 SQ-F1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.940.000đ

 • HIK-7104 SQ-F1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.690.000Đ

 • HIK-7116 SH-F1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.960.000đ

 • HIK-7108 SH-F1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.300.000đ

 • HIK-7104 SH-F1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.760.000đ

 • DS-7632NI-K2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 8.650.000đ

 • DS-7616NI-K2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.060.000đ

 • DS-7608NI-K2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.270.000đ

 • DS-7732NI-K4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 15.780.000đ

 • DS-7716NI-K4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 12.610.000Đ

 • DS-96256NI-F16

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 172.370.000Đ

 • DS-96128NI-F16

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 110.180.000Đ

 • DS-9664NI-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 60.700.000đ

 • DS-9632NI-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 60.700.000đ

 • DS-7732NI-I4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 19.720.000đ

 • DS-7716NI-I4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 16.610.000đ

 • DS-7732NI-E4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 12.370.000đ

 • DS-7716NI-E4/16P

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 14.770.000đ

 • DS-7716NI-E4

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.540.000đ

 • DS-7616NI-E2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.090.000đ

 • DS-7608NI-E2

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.520.000Đ

 • DS-7616NI-E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.240.000đ

 • DS-7608NI-E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.610.000đ

 • DS-7604NI-E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.320.000đ

 • DS-8116HQHI-F8/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 43.040.000Đ

 • DS-8108HQHI-F8/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 39.510.000Đ

 • DS-8104HQHI-F8/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 36.680.000Đ

 • DS-7316HUHI-F4/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 26.300.000đ

 • DS-7308HUHI-F4/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 22.260.000đ

 • DS-7304HUHI-F4/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 20.100.000đ

 • DS-7316HQHI-F4/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 18.300.000đ

 • DS-7308HQHI-F4/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 15.190.000đ

 • DS-7304HQHI-F4/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 13.070.000đ

 • DS-7216HUHI-F2/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 14.060.000đ

 • DS-7208HUHI-F2/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.420.000đ

 • DS-7204HUHI-F2/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.880.000đ

 • DS-7208HUHI-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.930.000đ

 • DS-7204HUHI-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.380.000đ

 • DS-7216HQHI-F2/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 8.830.000Đ

 • DS-7216HQHI-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.700.000Đ

 • DS-7208HQHI-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.520.000Đ

 • DS-7204HQHI-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.970.000đ

 • DS-7116HQHI-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 6.710.000đ

 • DS-7108HQHI-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.100.000đ

 • DS-7104HQHI-F1/N

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.540.000đ

 • DS-7116HGHI -F1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.810.000đ

 • VDS-7108HGHI -F1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng`

  Giá : 2.970.000đ

 • DS-7104HGHI-F1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.910.000đ

 • DS-8132HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 57.170.000Đ

 • DS-8124HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 50.110.000Đ

 • DS-8116HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 43.040.000Đ

 • DS-8108HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 39.510.000Đ

 • DS-8104HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 36.680.000Đ

 • VDS-7316HQHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 25.780.000Đ

 • DS-7308HQHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 21.840.000Đ

 • DS-7304HQHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 19.720.000đ

 • DS-7208HQHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.920.000đ

 • DS-7204HQHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.740.000đ

 • DS-7332HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 27.490.000đ

 • DS-7324HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 18.300.000đ

 • DS-7316HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 18.300.000đ

 • DS-7308HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 15.190.000đ

 • DS-7304HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 13.070.000đ

 • DS-7216HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 8.830.000đ

 • DS-7208HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.590.000

 • DS-7204HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.970.000đ

 • DS-7108HGHI -SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.890.000đ

 • DS-7104HGHI-SH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.480.000Đ

 • DS-7216HGHI-E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.650.000Đ

 • DS-7116HGHI -E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.590.000

 • DS-7108HGHI -E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.830.000Đ

 • DS-7104HGHI-E1

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.840.000đ