Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • KA-SN5006

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 162.000.000đ

 • KA-SN1206

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 280.000.000đ

 • KA-SN5002

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 130.600.000đ

 • KA-SN5001

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 126.000.000đ

 • KM-DK100

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-7020DPIR

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-7020DPs

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-7020DP

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-6023DP

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-9020DP

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-6010DP

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-8023DP

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-8020DP

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-8010DP

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-8024SDIR

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-8023SDIR

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-4050FD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-4012FD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-4020SDM

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-5020SDM

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-4030SDM

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-5030SDM

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-5080DM

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-4080DM

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-5080D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2080D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-4040DM

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-5040DM

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2040DA

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-3040D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2040D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-1040D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-3030D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-4030DA

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2030WDN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-1030WD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2030D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-1030D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-5020D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-3020AD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2020WDA

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2020D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-1020D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2013WDP

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2013DAW

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2013DW

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-1013DW

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-4013AD

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-5013D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2013D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-1013D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-2010D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KM-1010D

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : Liên hệ: 0906.804.828

 • KH-W6104N2

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.800.000đ

 • KH-100NK

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 11.800.000đ

 • KH-PN2007IR

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.800.000đ

 • KH-N2007Ps

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.800.000đ

 • KH-N2007P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 17.000.000đ

 • KH-N2306P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 33.800.000đ

 • KH-N2009P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 21.800.000Đ

 • KH-N1006P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 19.400.000Đ

 • KH-N2308P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 33.800.000đ

 • KH-N2008P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 21.800.000Đ

 • KH-N1008P

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 19.800.000Đ

 • KH-SN2408IR

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 115.200.000đ

 • KH-SN2308IR

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 70.000.000đ

 • KH-FN0504

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 10.580.000đ

 • KH-FN1204

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 31.800.000đ

 • KH-SN2004M

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 23.800.000đ

 • KH-SN2005M

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 23.800.000đ

 • KH-SN3004M

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 23.000.000Đ

 • KH-SN3005M

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 23.000.000Đ

 • KH-N8005M

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 14.700.000đ

 • KH-N8004M

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 14.700.000đ

 • KH-N8005

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.380.000đ

 • KH-N8002

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.380.000đ

 • KH-N4004M

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 11.580.000Đ

 • KH-N4005M

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 11.580.000Đ

 • KH-N4002A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 6.780.000Đ

 • KH-N4003

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.100.000Đ

 • KH-N4002

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.900.000đ

 • KH-N4001

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.900.000đ

 • KH-N3003

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.780.000đ

 • KH-N3004A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.000.000đ

 • KH-N3002W

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.780.000Đ

 • KH-N3001W

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.780.000Đ

 • KH-N3002

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.980.000đ

 • KH-N3001

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.980.000đ

 • KH-N2005

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.200.000đ

 • KH-N2003A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 6.400.000đ

 • KH-AN2002W

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.600.000đ

 • KH-N2002

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.380.000Đ

 • KH-N2001

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.380.000Đ

 • KH-AN1302W

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.600.000đ

 • KH-N1302W

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.000.000đ

 • KH-N1301W

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.000.000đ

 • KH-N1304A

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.800.000đ

 • KH-N1305

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.800.000đ

 • KH-N1302

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.980.000Đ

 • KH-N1301

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.980.000Đ

 • KH-N1002

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.380.000đ

 • KH-N1001

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.380.000đ

 • KX-2006PN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 21.800.000Đ

 • KX-2007IRPN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.500.000Đ

 • KX-2007sPN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.900.000Đ

 • KX-2007PN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 13.000.000Đ

 • KX-2306PN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 27.000.000Đ

 • KX-2009PN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 17.800.000đ

 • KX-1006PN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 15.400.000Đ

 • KX-2008PN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 17.800.000đ

 • KX-1008PN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 15.400.000Đ

 • KX-2408IRSN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 96.000.000đ

 • KX-2308IRSN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 58.000.000đ

 • KX-H13WN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.300.000đ

 • KX-H30WN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.700.000đ

 • KX-H30PWN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.500.000đ

 • KX-0504FN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 8.500.000đ

 • KX-1204FN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 25.600.000đ

 • KX-2004MSN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 19.800.000Đ

 • KX-2005MSN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 19.800.000Đ

 • KX-3004MSN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 17.080.000Đ

 • KX-3005MSN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 18.800.000Đ

 • KX-8005MN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 12.200.000đ

 • KX-4003N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.900.000Đ

 • KX-3003N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 6.580.000Đ

 • KX-8004MN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 12.200.000đ

 • KX-8005N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.800.000đ

 • KX-8002N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 7.800.000đ

 • KX-4004MN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.600.000đ

 • KX-4005MN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 9.600.000đ

 • KX-4002AN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.600.000đ

 • KX-4002N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.400.000đ

 • KX-4001N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.400.000đ

 • KX-3004AN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.980.000đ

 • KX-3002WN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.900.000đ

 • KX-3001WN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.900.000đ

 • KX-3002N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.380.000Đ

 • KX-3001N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.380.000Đ

 • KX-2005N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.900.000Đ

 • KX-2003AN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.800.000Đ

 • KX-2002WAN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.200.000Đ

 • KX-2002N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.900.000đ

 • KX-2001N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.900.000đ

 • KX-1302WPN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 5.360.000đ

 • KX-1302WAN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.900.000đ

 • KX-1302WN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.300.000đ

 • KX-1301WN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 3.300.000đ

 • KX-1304AN

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.300.000đ

 • KX-1305N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 4.300.000đ

 • KX-1302N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.580.000đ

 • KX-1301N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 2.580.000đ

 • KX-1002N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.980.000đ

 • KX-1001N

  Xuất xứ :

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 1.980.000đ