Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • DS-2CE56A2P-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.250.000đ

 • DS-IP9220IW-AE

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 29.370.000Đ

 • DS-IP9120IW-AE

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 29.370.000Đ

 • HIK-IP5220I-AE

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 32.040.000Đ

 • HIK-IP8220IW-D

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 20.030.000Đ

 • HIK-IP8120I-D

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 15.930.000Đ

 • HIK-IP8220-AE3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 22.250.000Đ

 • HIK-IP6642FWD-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 10.950.000Đ

 • HIK-IP6620F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.480.000Đ

 • HIK-IP6T42WD-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.660.000Đ

 • HIK-IP6T22WD-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.540.000Đ

 • HIK-IP5201D-I5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.290.000Đ

 • HIK-IP5201D-I3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.100.000đ

 • HIK-IP6742FWD-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 11.130.000Đ

 • HIK-IP6042WD-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.890.000Đ

 • HIK-IP6020F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.650.000Đ

 • HIK-IP6010F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.290.000Đ

 • HIK-IP5002D-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.480.000Đ

 • HIK-IP6942F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 13.890.000Đ

 • HIK-IP6D14WD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.230.000Đ

 • HIK-IP6F42FWD-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.680.000Đ

 • HIK-IP6420F-IW

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.650.000Đ

 • HIK-IP6142FWD-IWS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.030.000Đ

 • HIK-IP6142FWD-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.610.000Đ

 • HIK-IP6120F-IWS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.450.000Đ

 • HIK-IP6120F-IS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.920.000Đ

 • HIK-IP6120F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.650.000Đ

 • HIK-IP6110F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.290.000Đ

 • HIK-IP5301D-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.100.000đ

 • iDS-2CD6412FWD-30/C

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 17.760.000đ

 • DS-2CD6026FHWD-A

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 tháng

  Giá : 29.440.000đ

 • DS-2CD2942F-IWS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 11.310.000đ

 • DS-2CD2942F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.590.000đ

 • DS-2CD2D14WD

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.610.000đ

 • DS-2DF8336IV-AEL

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 59.920.000đ

 • DS-2DF7284-AEL

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 41.790.000đ

 • DS-2DF8223I-AEL

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 45.420.000đ

 • DS-2DE7184-A

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 20.280.000đ

 • DS-2DE7220IW-AE

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 20.280.000đ

 • DS-2DE7174-AE

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 17.210.000Đ

 • DS-2DE5220I-AE

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 22.120.000Đ

 • DS-2DE7120IW-AE

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 17.210.000Đ

 • DS-2DE4220IW-D

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 13.830.000Đ

 • DS-2DE4120I-D

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 11.000.000Đ

 • DS-2DE4220-AE3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 15.360.000đ

 • DS-2CD2642FWD-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.560.000đ

 • DS-2CD2620F-IS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.530.000đ

 • DS-2CD2620F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.160.000đ

 • DS-2CD2610F-IS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.100.000đ

 • DS-2CD2610F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.850.000đ

 • DS-2CD2T42WD-I5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.030.000đ

 • DS-2CD2T42WD-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.290.000đ

 • DS-2CD2T22WD-I5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.390.000đ

 • DS-2CD2T22WD-I8

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.520.000đ

 • DS-2CD2042WD-IW

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.400.000đ

 • DS-2CD2042WD-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.070.000đ

 • DS-2CD2032F-IW

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.030.000đ

 • DS-2CD2032F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.700.000đ

 • DS-2CD2020F-IW

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.850.000đ

 • DS-2CD2020F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.520.000Đ

 • DS-2CD2010F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.270.000đ

 • DS-2CD2010F-IW

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.600.000Đ

 • DS-2CD2742FWD-IZS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 9.030.000đ

 • DS-2CD2720F-IS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.740.000đ

 • DS-2CD2720F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.410.000đ

 • DS-2CD2710F-IS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.310.000đ

 • DS-2CD2710F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.980.000Đ

 • DS-2CD2322WD-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.000.000đ

 • DS-2CD2142FWD-IWS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.850.000đ

 • DS-2CD2142FWD-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.870.000đ

 • DS-2CD2132F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.700.000đ

 • DS-2CD2120F-IWS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.070.000đ

 • DS-2CD2120F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.520.000Đ

 • DS-2CD2110F-IWS

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.830.000Đ

 • DS-2CD2110F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.270.000đ

 • DS-2CD2Q10FD-IW

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.690.000Đ

 • DS-2CD2432F-IW

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.990.000Đ

 • DS-2CD2420F-IW

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.520.000Đ

 • DS-2CD2410F-IW

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.340.000đ

 • DS-2CD1002-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.910.000đ

 • DS-2CD1002D-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.710.000đ

 • DS-2CD1201D-I3(B)

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.450.000Đ

 • DS-2CD1301-I(B)

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.640.000Đ

 • DS-2CD1301D-I(B)

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.450.000Đ