Hotline
0906.804.828
Phòng kinh doanh

0906 804 828

0902 732 717

0917 703 797

Phòng kỹ thuật

0914 908 939

0866767728

Sản Phẩm

 • HIK-IP6720F-I

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.830.000Đ

 • HIK-TV8223TI-D

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 18.600.000đ

 • HIK-TV8123TI-D

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 14.860.000đ

 • HIK-TV5223T-A

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 26.080.000đ

 • HIK-TV5123TI-A

  Xuất xứ : Đài Loan`

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 21.960.000đ

 • HIK-TV8223TI-A

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 20.560.000đ

 • HIK-56S1T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.430.000đ

 • HIK-16S1T-IT5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.800.000đ

 • HIK-16S1T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.520.000Đ

 • HIK-56S1T-ITM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.150.000đ

 • HIK-16S1T-IT

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.150.000đ

 • HIK-56S7T-IT3Z

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 5.980.000đ

 • HIK-16S7T-IT3Z

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 6.170.000đ

 • HIK-56S7T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.830.000đ

 • HIK-16S7T-IT5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 4.210.000đ

 • HIK-16S7T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.930.000đ

 • HIK-56S7T-ITM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.460.000đ

 • HIK-16S7T-IT

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.460.000đ

 • HIK-56D6T- IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.340.000đ

 • HIK-16D6T- IT5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.710.000đ

 • HIK-16D6T- IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.430.000đ

 • HIK-16D6T- IRP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.780.000Đ

 • HIK-56D6T- IRM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.960.000Đ

 • HIK-56D6T- IR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.870.000Đ

 • HIK-56D6T- IRP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.780.000Đ

 • HIK-56C6T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.680.000đ

 • HIK-16C6T-IT5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.870.000Đ

 • HIK-16C6T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.680.000đ

 • HIK-16C6T-IR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.210.000Đ

 • HIK-16C6T-IRP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.030.000Đ

 • HIK-56C6T-IR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.120.000Đ

 • HIK-56C6T-IRP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.030.000Đ

 • DS-2AE7230TI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng`

  Giá : 22.580.000đ

 • DS-2AE7123TI

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 18.710.000đ

 • DS-2AE5223TI -A

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 18.070.000đ

 • DS-2AE5123TI- A

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 15.170.000đ

 • DS-2AE4223TI-D

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 12.840.000đ

 • DS-2AE4123TI-D

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 10.260.000đ

 • DS-2CE56F1T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.710.000đ

 • DS-2CE16F1T-IT5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.970.000đ

 • DS-2CE16F1T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.780.000Đ

 • DS-2CE56F1T-ITM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.510.000đ

 • DS-2CE16D9T-AIRAZH

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 7.360.000đ

 • DS-2CE56F7T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.650.000Đ

 • DS-2CE56F7T-ITM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.390.000Đ

 • DS-2CE16F7T-IT

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.930.000Đ

 • DS-2CE56D7T-IT3Z

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.420.000Đ

 • DS-2CE16D7T-IT3Z

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.550.000Đ

 • DS-2CE56D7T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.060.000Đ

 • DS-2CE16D7T-IT5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.320.000Đ

 • DS-2CE16D7T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.130.000Đ

 • DS-2CE56D7T-ITM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.740.000Đ

 • DS-2CE16D7T-IT

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.740.000Đ

 • DS-2CE16D1T-VFIR3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.040.000Đ

 • DS-2CC12D9T

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 3.810.000đ

 • DS-2CE16D0T-IT5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.870.000Đ

 • DS-2CE16D0T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.680.000đ

 • DS-2CE16D0T-IR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.360.000đ

 • DS-2CE16D0T-IRP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.230.000Đ

 • DS-2CE56D0T-IRM

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.360.000đ

 • DS-2CE56D0T-IR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.290.000Đ

 • DS-2CE56D0T-IRP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.230.000Đ

 • DS-2CE16C2T-VFIR3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 2.000.000Đ

 • DS-2CE16C2T-IT5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.650.000Đ

 • DS-2CE56C0T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.160.000Đ

 • DS-2CE16C0T-IT5

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.290.000Đ

 • DS-2CE16C0T-IT3

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 1.160.000Đ

 • DS-2CE16C0T-IR

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 840.000Đ

 • DS-2CE16C0T-IRP

  Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành : 24 Tháng

  Giá : 710.000Đ